Посада: провідний спеціаліст відділу культурної флори і озеленення

Науковий ступінь: кандидат сільсько-господарських наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Наукові інтереси: інтродукційне вивчення нових для Заходу України декор. трав’яних рослин, збагачення асортименту культ. рослин видами природної флори різних регіонів, дослідження особливостей онтогенезу, репродуктивної здатності, методів культивування. Зібрала велику колекцію декор. багаторічників (бл. 500 таксонів), побудовану за ботаніко-географічним принципом, де представлено інтродуковану природну флору України, Європи, Азії, Америки.

Біографічні відомості: Ботанік-рослинник, канд. с.-г. наук (1996), ст. наук. співроб. Закінчила біол. ф-т Львів. ун-ту (1975), аспірантуру НДІ землеробства і тваринництва зах. регіону УААН (1990). У 1975-78 мол. наук. співроб. Львів. наук.-природозн. музею АН; 1978-84 учителювала. З 1984 працює у Ботан. саді Львів. ун-ту (1998-2011 зав. відділу культурної флори і озеленення).

Член Українського ботанічного товариства.

Автор та співавтор близько 70 наукових праць.

Вибрані публікації

Могиляк М.Г. Рід вероніка (Veronica L.). Каталог музейних фондів: Зб. наук. пр. – К.: Наук. думка, 1979. – С. 41-46.

Могиляк М.Г. Біологічні особливості деяких злакових газоноутворюючих трав у західному Лісостепу України. Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 1999. – Вип. 2.– С. 15-16.

Могиляк М.Г. Феноритмотипи трав’янистих багаторічників, культивованих у ботанічному саду ЛНУ ім. І. Франка. Наук. вісн. УкрДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.5. – С. 222-226.

Могиляк М.Г. Досвід інтродукції Alyssum repens Baumg. і Alyssum montanum L. в ботанічному саді ЛНУ ім. І.Франка. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2004. – Вип. 36. – С. 310-314.

Могиляк М.Г., Скибіцька М.І. Інтродукційне вивчення декоративних рослин родини Asteraceae у ботанічному саду Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка. Наук. вісн. – УкрДЛТУ. – 2004. – Вип 14.8. – С. 363 – 366.

Арапетьян Е.Р., Могиляк М.Г., Усатенко Ю.М. Використання методів кріотехнології для зберігання насіння рідкісного виду гвоздики граціанополітанської (Dianthus gratianopolitanus Vill., Caryophyllaceae). Інтродукція рослин. – 2006, №2. – С. 71-74.

Могиляк М.Г., Павлишин С.Б., Скибіцька М.І., Скварко К.О. Деякі особливості онтогенезу Centaurea carpatica (Porс.) Porc. (Asteraceae) в культурі. Матер. ХІІ з’їзду Укр. ботан. тов. – Одеса, 2006. – С. 343.

Арапетьян Е.Р., Могиляк М.Г., Галан М.Б. Використання мікроелементів як екзогенних чинників індукції проростання насіння Hosta sieboldiana (Hook) Engl. Наук. записки Терн. НПУ ім. В.Гнатюка. Сер. біол. – 2007. – №3 (33). – С.19-21.

Могиляк М.Г., Прокопив А.И. Формирование коллекции ирисов в ботаническом саду ЛНУ им. И.Франко. Матер. междунар. науч. конф. посвящ. 75-летию ЦБС НАН Беларуси (12-15 июня 2007 г., г. Минск) – Минск: Эдит ВВ, 2007. – Т.2 – С.61.

Арапетьян Е.Р., Могиляк М.Г., Галан М.Б. Стимуляція проростання насіння волошки карпатської Centaurea carpatica (Porc.) Porc. (Asteraceae) сполуками мікроелементів міді та бору. Укр. ботан. журн. – Т. 64. – 2007. – № 6. – С. 885-891.

Скибіцька М.І., Борсукевич Л.М., Могиляк М.Г. [та ін.] Оцінка успішності інтродукції ефіроолійних рослин у Ботанічному саду ЛНУ ім. Івана Франка. Біологічний вісник. – Т. 12. – 2008. – № 1. – С. 24-29.

Могиляк М.Г., Скибіцька М.І., Скварко К.О., Арапетьян Е.Р. Інтродукція Anthemis monantha Willd. (Asteraceae) в Західному Лісостепу України. Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2009. – Вип. 21. – С. 161-162.

Могиляк М.Г., Прокопів А.І. Біологічні особливості Leontopodium alpinum Cass. (Asteraceae) в культурі. Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2009. – Вип. 21. – С. 163-164.

Борсукевич Л.М., Луцишин Н.В., Могиляк М.Г., Прокопів А.І., Скибіцька М.І. [та ін.] Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків України. Довідковий посібник за ред. А.П. Лебеди – К.: Академперіодика. – 2009. – 159 с.

Могиляк М.Г., Скибіцька М.І., Федоровська Я.А. Збереження біологічного різноманіття рідкісних і декоративних рослин природної флори України в умовах культивування. Таврійський наук. вісн. – 2010. – Вип. 71, част. 2. – С. 223-226.

Скибіцька М.І, Могиляк М.Г., Паляниця Б.М. Насіннєва продуктивність Polemonium caeruleum L. в умовах культури ботанічного саду ЛНУ ім. І.Франка. Таврійський наук. вісн. – 2010. – Вип. 71, част. 2. – С. 226-230.

Скибіцька М.І., Прокопів А.І., Борсукевич Л.М., Могиляк М.Г. [та ін.] Збереження рослин Червоної книги України у колекційних фондах ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка. Матер. Междунар. науч. конф. “Растительний мир в Красной книге Украины: реализация глобальной стратегии сохранения растений” (Киев, 11 – 15 октября 2010 г.). – К., 2010. – С. 301-304.

Могиляк М.Г., Арапетьян Е.Р. Насіннєве розмноження Dianthus deltoides L. (Caryophyllaceae) за впливу ультранизьких температур. Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2011. – Вип. 56. – С. 55-59.