2

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Електронна пошта: mariaskyba@gmail.com

Біографічні відомості:  У 1980 році закінчила біологічний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка за спеціальністю ботаніка та скерована на роботу в ботанічний сад університету. У 1980-1982рр. – куратор колекції «Систематика вищих рослин». З 1982 р. по 1985 р. навчалася в аспірантурі ЛДУ ім. І.Франка на кафедрі морфології, систематики і фізіології рослин. Після закінчення аспірантури працювала за державним розподілом у ботанічному саду університету на посаді молодшого наукового співробітника відділу тропічних та субтропічних рослин (куратор колекції «Тропічні рослини»). У грудні 1987 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Семенная продуктивность и жизнеспособность семян основных видов злаков Волынского Полесья». З 1989 р. по 1998 р. – науковий співробітник ботанічного саду ЛДУ ім. І.Франка. З 1998 р. переведена на посаду старшого наукового співробітника. У 2006 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Член Українського ботанічного товариства.

Наукові інтереси:

  • Онтогенез, репродуктивна біологія, інтродукція та колекціонування лікарських рослин
  • Охорона і збереження біорізноманіття природної флори

У 1995 році заснувала у Ботанічному саду колекцію «Лікарські рослини». Для збагачення її таксономічного складу провела інтродукційне випробування понад 2000 видів рослин світової  флори. Розробила наукові основи інтродукції лікарських рослин. На сьогодні – куратор колекції лікарських рослин, яка налічує більше 300 видів. У колекції зберігає,  вивчає і охороняє рідкісні  та зникаючі види рослин. Успішно інтродукувала види Далекого Сходу, Південної Європи, Північної та Південної Америки, Сибіру, Середземномор’я, Кавказу. Середньої Азії, Криму, Південно-Східної Азії. На базі колекції проводить наукові дослідження, консультує виконання курсових, дипломних та дисертаційних робіт.

Автор та співавтор понад 100 наукових праць.

Вибрані публікації

Skybitska М.І., Levytska О., Churani L., Martyniak L. Echinacea purpurea (L.) Moench seed productivity // Horticulture and Vegetаble Growing. – Vilnius, 2000. – Vol. 19, №3. – Р. 208-216.

Скибіцька М.І., Прокопів А.І. Формування колекції лікарських рослин у ботанічному саду ЛНУ ім. І. Франка // Роль ботанічних садів в зеленому будівництві міст, курортних та рекреаційних зон. – Одеса: ЛАТСТАР, 2002. – С.127 – 131.

Скибіцька М.І., Могиляк М.Г. Інтродукція рідкісних лікарських рослин Українських Карпат у Ботанічному саду Львівського національного університету ім. Івана Франка // Ресурсознавство, колекціонування та охорона біорізноманіття: Зб. праць. – Полтава, 2002. – С. 221-225.

Скибіцька М.І., Лікарські рослини Українських Карпат // Екологічні проблеми карпатського регіону: Екол. збірник. – Львів: НТШ, 2003. – Т. 12. – С. 316-323.
Бучко Н., Кохан М., Скибіцька М.І., Терек О. Ростові та фізіолого-біохімічні показники ювенільних рослин Silybum marianum (L.) Gaertn. за дії регуляторів росту // Біологічні науки і проблеми рослинництва: Зб. наук. праць Уманьського держ. аграрн. ун-ту (спец. випуск). – Умань, 2003. – С. 31-36.

Buczko N., Terek O., Tsvilyniuk O., Skybiсka М. Wplyw naturalnego stymulatora na wzrost siewek szalwii (Salvia sclarea L.) // Gospodarowanie metodami ekologicznymi na tle zrownowazonego rozwoju poludniowo-wschodniej Polski: Sesija Naukowa. – Krakow, 2003. – Z. 89. – S. 115 – 121.

Скибіцька М.І. Насіннєва продуктивність і біологія проростання насіння рідкісних лікарських рослин Українських Карпат за умов культури // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.біол. – 2004. – Вип. 36. – С. 190-197.

Скибіцька М.І., Могиляк М.Г. Декоративні багаторічники у колекції лікарських рослин ботанічного саду Львівського національного університету ім. І.Франка // Наук. вісник. Укр.ДЛТУ – 2003. – Вип. 13.5. – С. 384-388.

Могиляк М.Г., Скибіцька М.І., Інтродукційне вивчення декоративних рослин родини Asteraceae у ботанічному саду Львівського національного ун-ту ім. Івана Франка // Наук. вісн. УкрДЛТУ. – 2004. – Вип 14.8. – С. 363 – 366.

Скибіцька М.І., Федоровська Я.А., Шувар Н. Біологічні особливості розвитку Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin за умов культури // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродкція. – 2005. – № 9. – С. 56 – 57.

Skybitska М.І., Yevtukh V.P., Yavorska N.Y. The rare medicinal plants of the Ukrainian Carpathians under the conditions of introduction // XVII Intern. Botanical Congress. (Vienna, 17-23 july 2005). – Vienna, 2005. – P. 601 – 602.

Скибіцька М.І., Могиляк М.Г., Тимчишин Г.В., Щербина М.О., Щерба О.Б. Оцінка, успішності інтродукції рослин з лікарськими властивостями далекосхідної флори у ботанічному саді ЛНУ ім. І. Франка // Наук, записки Терн.НПУ ім. В.Гнатюка. Сер. біол. – 2007. -№3 (33).-С.59-61.

Скибіцька М.І., Єфремова О.О.,Мелешко І.Г., Чуйко Т.М. Інтродукція Pulsatilla grandis Wend. і P. latifolia Rupr. для розширення асортименту озеленення // Наук. записки Терн.НПУ ім. В.Гнатюка. Сер. біол. – 2007.
– №3 (33).- С. 74-77.

Скибіцька М.І., Борсукевич Л.М., Могиляк М.Г., Щербина М.О., Щерба О.Б., Євтух В.П. Оцінка успішності інтродукції ефіроолійних рослин у Ботанічному саду ЛНУ імені Івана Франка // Биолог. вестник. – 2008. – Т. 12, №1. – С. 24-29.

Скварко К.О., Скибіцька М.І., Скрипа І.Д. Вплив лазерної фотоактивації насіння на ростові процеси у Belamcanda chinensis (L.) DC. в умовах інтродукції // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Інтродукція та збереження біорізноманіття. – 2007. – № 15-17. – С. 84-87.

Скибіцька М.І., Прокопів А.І., Борсукевич Л.М. Біологічні особливості рідкісних і ендемічних видів лікарських рослин Українських Карпат в умовах культури // Вісн.  Київ.  ун-ту.  Сер. Інтродукція  та  збереження рослинного  різноманіття.  -2009. – Вип. 24. – С. 166-169.

Ковтун С.М., Скибіцька М.І. Сравнительная оценка биологических особен- ностей Nepeta sibirica L. и Nepena subsessilis Maxim. при интродукции в Лесостепи Украины и Прикарпатье // Ботанические исследования на Урале (Пермь, 10-12 ноября 2009 г.). – Пермь, 2009. – С.185-188.
Каталог лікарських рослин Ботанічних садів і дендропарків України / Довідковий  посібник за ред. А. П. Лебеди // Л. М. Борсукевич, Н. В. Луцишин, М. Г. Могиляк, А. І. Прокопів, М. І. Скибіцька, О. Б. Щерба та ін. – К.: Академперіодика, 2009. – 159 с.

Скибіцька М.І., Прокопів А.І., Борсукевич Л.М., Могиляк М.Г., Тимчишин Г.В., Щерба О.Б., Щербина М.О., Лишак М.І. Збереження рослин Червоної книги України у колекційних фондах Ботанічного саду Львівського національного університету імені Івана Франка  // Растительный мир в Красной книге Украины: реализация глобальной стратеги сохранения растений: Матер. междунар. научн. конф. (Киев, 11-15 октября 2010 г.). – К., 2010. – С. 301-304.

Скибіцька М.І., Могиляк М.Г., Паляниця Б.М. Насіннєва продуктивність Polemonium caeruleum L. в умовах культури Ботанічного саду ЛНУ ім. Івана Франка / // Таврійський наук. вісн. – 2010. – Вип. 71. – Ч. 2. – С. 226-230.